4 ADIMDA SWOT ANALIZI. KARIYER VE I? HAYAT?NDA FARK YARATMAK IÇIN SWOT MATRISI NAS?L KULLAN?L?R
ebook

4 ADIMDA SWOT ANALIZI. KARIYER VE I? HAYAT?NDA FARK YARATMAK IÇIN SWOT MATRISI NAS?L KULLAN?L?R

Editorial:
STEFANO CALICCHIO
ISBN:
9791221353730
Formato:
Epublication content package
DRM
Si
$20.00 MXN
IVA incluido
Comprar

Swot Analizi nedir ve nas?l çal???r? Kimler taraf?ndan ve hangi sonuçlarla kullan?labilir? Bu araç bir ki?inin kariyer geli?iminde veya tüm bir kurulu?un büyümesinde nas?l bir fark yaratabilir?

Bu k?lavuzda, i?e yarayan bir Swot matrisinin nas?l olu?turulaca??na dair basit, aç?k ve kapsaml? bir aç?klama bulacaks?n?z. Kitap okuyucunun elinden tutuyor ve ona konunun kilit noktalar?n? vurgulayan dört a?amal? ad?mda e?lik ediyor:

- Swot Analizinin ne oldu?u ve nas?l çal??t???;
- en iyi haz?rl?k ve olu?turma stratejilerinin neler oldu?u;
- etkili bir matrisin nas?l olu?turulaca??;
- Ba?ar?l? bir Swot Analizi elde etmek için kaç?n?lmas? gereken en iyi uygulamalar ve yayg?n hatalar nelerdir.

Bu pazar analizi stratejisinden yararlanmay? ö?renmek herkes için eri?ilebilir bir faaliyet haline gelebilir, ancak yaln?zca nas?l yap?laca??n? biliyorsan?z. Binlerce sayfal?k teorik k?lavuzlar?n arkas?nda zaman kaybetmeyi b?rak?n ve basit, te?vik edici ve an?nda okuma yoluyla gerçekten neyin önemli oldu?unu ke?fedin.

Otros libros del autor